T̼i̼n̼ N̼ó̼n̼g!̼ Ô̼ t̼ô̼ t̼r̼ố̼n̼ đ̼o̼ n̼ồ̼n̼g đ̼ộ c̼ồ̼n̼,̼ t̼ô̼n̼g 4̼ e̼m̼ h̼ọc̼ s̼i̼n̼h̼ r̼ơ̼i̼ x̼u̼ố̼n̼g s̼ô̼n̼g. 2̼ e̼m̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g t̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼â̼m̼

T̼i̼n̼ N̼ó̼n̼g!̼ Ô̼ t̼ô̼ t̼r̼ố̼n̼ đ̼o̼ n̼ồ̼n̼g đ̼ộ c̼ồ̼n̼,̼ t̼ô̼n̼g 4̼ e̼m̼ h̼ọc̼ s̼i̼n̼h̼ r̼ơ̼i̼ x̼u̼ố̼n̼g s̼ô̼n̼g. 2̼ e̼m̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g t̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼â̼m̼

T̼à̼i̼ x̼ế̼ x̼e̼ ô̼ t̼ô̼ t̼h̼ấ̼y t̼ổ̼ l̼i̼ê̼n̼ n̼gà̼n̼h̼ l̼à̼m̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ v̼ụ đ̼o̼ n̼ồ̼n̼g đ̼ộ c̼ồ̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ t̼u̼yế̼n̼ Q̼L̼1̼A̼ gầ̼n̼ đ̼ó̼ n̼ê̼n̼ l̼á̼i̼ x̼e̼ b̼ỏ̼ c̼h̼ạy v̼à̼ l̼a̼o̼ t̼h̼ẳ̼n̼g v̼à̼o̼ n̼h̼ó̼m̼ 4̼ h̼ọc̼ s̼i̼n̼h̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ 1̼ e̼m̼ r̼ơ̼i̼ x̼u̼ố̼n̼g s̼ô̼n̼g t̼ử̼ v̼o̼n̼g.

Ô tô trốn điểm đo nồng độ cồn, tông 4 học sinh rơi xuống sông thương vong - Ảnh 1.

E̼m̼ H̼ b̼ị ô̼ t̼ô̼ đ̼â̼m̼,̼ r̼ơ̼i̼ x̼u̼ố̼n̼g s̼ô̼n̼g t̼ử̼ v̼o̼n̼g
̼
̼N̼gà̼y 2̼5̼/̼2̼,̼ Đ̼ại̼ t̼á̼ N̼gu̼yễ̼n̼ N̼gọc̼ M̼i̼n̼h̼,̼ T̼r̼ư̼ở̼n̼g C̼ô̼n̼g a̼n̼ h̼u̼yệ̼n̼ T̼r̼i̼ệ̼u̼ ph̼o̼n̼g (̼t̼ỉ̼n̼h̼ Q̼u̼ả̼n̼g T̼r̼ị)̼,̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ đ̼a̼n̼g t̼i̼ế̼p t̼ục̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ n̼gu̼yê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ v̼ụ t̼a̼i̼ n̼ạn̼ n̼gh̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọn̼g x̼ả̼y r̼a̼ v̼à̼o̼ 1̼8̼h̼ n̼gà̼y 2̼4̼/̼2̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ 1̼ e̼m̼ h̼ọc̼ s̼i̼n̼h̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g,̼ 3̼ h̼ọc̼ s̼i̼n̼h̼ k̼h̼á̼c̼ b̼ị t̼h̼ư̼ơ̼n̼g n̼ặ̼n̼g.

Ô tô trốn điểm đo nồng độ cồn, tông 4 học sinh rơi xuống sông thương vong - Ảnh 2.

H̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g v̼ụ t̼a̼i̼ n̼ạn̼

̼T̼h̼e̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼,̼ v̼à̼o̼ t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ t̼r̼ê̼n̼,̼ n̼h̼ó̼m̼ h̼ọc̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ớ̼p 7̼,̼ l̼ớ̼p 8̼ t̼h̼u̼ộc̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g T̼H̼C̼S̼ T̼r̼i̼ệ̼u̼ gi̼a̼n̼g đ̼i̼ h̼ọc̼ v̼ề̼ b̼ằ̼n̼g x̼e̼ đ̼ạp đ̼i̼ệ̼n̼. L̼ú̼c̼ c̼á̼c̼ h̼ọc̼ s̼i̼n̼h̼ đ̼i̼ đ̼ế̼n̼ gi̼ữ̼a̼ c̼ầ̼u̼ L̼a̼i̼ ph̼ư̼ớ̼c̼ 2̼ t̼h̼ì̼ x̼e̼ ô̼ t̼ô̼ m̼a̼n̼g B̼K̼S̼ 7̼4̼A̼ -̼ 0̼5̼9̼.8̼7̼ c̼h̼ạy n̼gư̼ợ̼c̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ b̼ấ̼t̼ n̼gờ̼ m̼ấ̼t̼ l̼á̼i̼,̼ đ̼â̼m̼ v̼à̼o̼ 2̼ x̼e̼ đ̼ạp đ̼i̼ệ̼n̼.

Ô tô trốn điểm đo nồng độ cồn, tông 4 học sinh rơi xuống sông thương vong - Ảnh 3.

L̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g t̼ì̼m̼ k̼i̼ế̼m̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ e̼m̼ H̼
̼
̼C̼ú̼ v̼a̼ c̼h̼ạm̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ 2̼ h̼ọc̼ s̼i̼n̼h̼ v̼ă̼n̼g x̼u̼ố̼n̼g n̼ề̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g c̼h̼ấ̼n̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g n̼ặ̼n̼g,̼ 2̼ h̼ọc̼ s̼i̼n̼h̼ k̼h̼á̼c̼ b̼ị r̼ơ̼i̼ x̼u̼ố̼n̼g s̼ô̼n̼g.
̼
̼C̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ n̼ga̼y l̼ú̼c̼ đ̼ó̼,̼ 2̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ ô̼ t̼ô̼ đ̼ã̼ m̼ở̼ c̼ử̼a̼ x̼e̼ l̼a̼o̼ x̼u̼ố̼n̼g s̼ô̼n̼g c̼ứ̼u̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ 1̼ n̼ữ̼ s̼i̼n̼h̼. T̼u̼y n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ n̼a̼m̼ s̼i̼n̼h̼ T̼r̼ịn̼h̼ Đ̼ì̼n̼h̼ H̼ (̼h̼ọc̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ớ̼p 7̼)̼ m̼ấ̼t̼ t̼í̼c̼h̼ v̼à̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼í̼n̼h̼ q̼u̼yề̼n̼ đ̼ịa̼ ph̼ư̼ơ̼n̼g,̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ì̼m̼ t̼h̼ấ̼y t̼r̼o̼n̼g t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạn̼g t̼ử̼ v̼o̼n̼g v̼à̼o̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 2̼1̼h̼ c̼ù̼n̼g n̼gà̼y.

̼Đ̼ại̼ t̼á̼ M̼i̼n̼h̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ x̼ả̼y r̼a̼ v̼ụ t̼a̼i̼ n̼ạn̼,̼ t̼à̼i̼ x̼ế̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼ x̼e̼ ô̼ t̼ô̼ n̼h̼ì̼n̼ t̼h̼ấ̼y t̼ổ̼ l̼i̼ê̼n̼ n̼gà̼n̼h̼ l̼à̼m̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ v̼ụ đ̼o̼ n̼ồ̼n̼g đ̼ộ c̼ồ̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ t̼u̼yế̼n̼ Q̼L̼1̼A̼ gầ̼n̼ đ̼ó̼ n̼ê̼n̼ b̼ỏ̼ c̼h̼ạy.

 

T̼à̼i̼ x̼ế̼ N̼gu̼yễ̼n̼ V̼ă̼n̼ Q̼u̼ý đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼ x̼e̼ ô̼ t̼ô̼ n̼h̼ư̼n̼g k̼h̼i̼ ph̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ đ̼i̼ể̼m̼ đ̼o̼ đ̼ồ̼n̼g đ̼ộ c̼ồ̼n̼ đ̼ã̼ l̼á̼i̼ x̼e̼ b̼ỏ̼ t̼r̼ố̼n̼ gâ̼y r̼a̼ v̼ụ t̼a̼i̼ n̼ạn̼ v̼ớ̼i̼ 4̼ h̼ọc̼ s̼i̼n̼h̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ 2̼ e̼m̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g.

Vụ xe ô tô trốn đo nồng độ cồn, tông 4 em học sinh: Thêm nạn nhân tử vong - Ảnh 1.

H̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g v̼ụ t̼a̼i̼ n̼ạn̼

̼N̼gà̼y 2̼7̼/̼2̼,̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ h̼u̼yệ̼n̼ T̼r̼i̼ệ̼u̼ ph̼o̼n̼g (̼t̼ỉ̼n̼h̼ Q̼u̼ả̼n̼g T̼r̼ị)̼ x̼á̼c̼ n̼h̼ậ̼n̼ e̼m̼ H̼ồ̼ T̼h̼ị H̼ư̼ơ̼n̼g T̼r̼à̼ (̼h̼ọc̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ớ̼p 8̼ T̼r̼ư̼ờ̼n̼g T̼i̼ể̼u̼ h̼ọc̼ T̼r̼i̼ệ̼u̼ gi̼a̼n̼g,̼ h̼u̼yệ̼n̼ T̼r̼i̼ệ̼u̼ ph̼o̼n̼g)̼ đ̼ã̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g s̼a̼u̼ 2̼ n̼gà̼y đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị t̼ại̼ B̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ đ̼a̼ k̼h̼o̼a̼ t̼ỉ̼n̼h̼ Q̼u̼ả̼n̼g T̼r̼ị.

̼E̼m̼ T̼r̼à̼ l̼à̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ b̼ị r̼ơ̼i̼ x̼u̼ố̼n̼g s̼ô̼n̼g t̼r̼o̼n̼g v̼ụ ô̼ t̼ô̼ đ̼â̼m̼ 4̼ h̼ọc̼ s̼i̼n̼h̼ t̼r̼ê̼n̼ c̼ầ̼u̼ L̼a̼i̼ ph̼ư̼ớ̼c̼ 2̼ v̼à̼o̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 1̼7̼h̼4̼5̼ n̼gà̼y 2̼5̼/̼2̼.

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼,̼ n̼h̼ó̼m̼ h̼ọc̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ớ̼p 7̼,̼ l̼ớ̼p 8̼ t̼h̼u̼ộc̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g T̼H̼C̼S̼ T̼r̼i̼ệ̼u̼ gi̼a̼n̼g l̼ư̼u̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ x̼e̼ đ̼ạp đ̼i̼ệ̼n̼ đ̼o̼ạn̼ q̼u̼a̼ c̼ầ̼u̼ L̼a̼i̼ ph̼ư̼ớ̼c̼ 2̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g đ̼i̼ h̼ọc̼ v̼ề̼. L̼ú̼c̼ c̼á̼c̼ h̼ọc̼ s̼i̼n̼h̼ đ̼i̼ đ̼ế̼n̼ gi̼ữ̼a̼ c̼ầ̼u̼ t̼h̼ì̼ x̼e̼ ô̼ t̼ô̼ m̼a̼n̼g B̼K̼S̼ 7̼4̼A̼ -̼ 0̼5̼9̼.8̼7̼ c̼h̼ạy n̼gư̼ợ̼c̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ b̼ấ̼t̼ n̼gờ̼ m̼ấ̼t̼ l̼á̼i̼,̼ đ̼â̼m̼ v̼à̼o̼ 2̼ x̼e̼ đ̼ạp đ̼i̼ệ̼n̼.

Vụ xe ô tô trốn đo nồng độ cồn, tông 4 em học sinh: Thêm nạn nhân tử vong - Ảnh 2.

H̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g v̼ụ t̼a̼i̼ n̼ạn̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ 2̼ e̼m̼ h̼ọc̼ s̼i̼n̼h̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g

̼C̼ú̼ v̼a̼ c̼h̼ạm̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ 2̼ h̼ọc̼ s̼i̼n̼h̼ v̼ă̼n̼g x̼u̼ố̼n̼g n̼ề̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g c̼h̼ấ̼n̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g n̼ặ̼n̼g,̼ 2̼ h̼ọc̼ s̼i̼n̼h̼ k̼h̼á̼c̼ b̼ị r̼ơ̼i̼ x̼u̼ố̼n̼g s̼ô̼n̼g. N̼a̼m̼ s̼i̼n̼h̼ T̼r̼ịn̼h̼ Đ̼ì̼n̼h̼ H̼ (̼h̼ọc̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ớ̼p 7̼)̼ m̼ấ̼t̼ t̼í̼c̼h̼ v̼à̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼í̼n̼h̼ q̼u̼yề̼n̼ đ̼ịa̼ ph̼ư̼ơ̼n̼g,̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ì̼m̼ t̼h̼ấ̼y t̼r̼o̼n̼g t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạn̼g t̼ử̼ v̼o̼n̼g v̼à̼o̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 2̼1̼h̼ c̼ù̼n̼g n̼gà̼y.

̼E̼m̼ T̼r̼à̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼ì̼m̼ t̼h̼ấ̼y v̼à̼ đ̼ư̼a̼ đ̼ế̼n̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ c̼ấ̼p c̼ứ̼u̼. D̼ù̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼á̼c̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ t̼ậ̼n̼ t̼ì̼n̼h̼ c̼ứ̼u̼ c̼h̼ữ̼a̼ n̼h̼ư̼n̼g d̼o̼ b̼ị t̼h̼ư̼ơ̼n̼g q̼u̼á̼ n̼ặ̼n̼g n̼ê̼n̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ n̼à̼y đ̼ã̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g.

̼Đ̼ại̼ t̼á̼ N̼gu̼yễ̼n̼ N̼gọc̼ M̼i̼n̼h̼,̼ T̼r̼ư̼ở̼n̼g C̼ô̼n̼g a̼n̼ h̼u̼yệ̼n̼ T̼r̼i̼ệ̼u̼ ph̼o̼n̼g (̼t̼ỉ̼n̼h̼ Q̼u̼ả̼n̼g T̼r̼ị)̼,̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ x̼ả̼y r̼a̼ v̼ụ t̼a̼i̼ n̼ạn̼,̼ t̼à̼i̼ x̼ế̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼ x̼e̼ ô̼ t̼ô̼ l̼à̼ N̼gu̼yễ̼n̼ V̼ă̼n̼ Q̼u̼ý (̼S̼N̼ 1̼9̼7̼3̼,̼ t̼r̼ú̼ ph̼ư̼ờ̼n̼g Đ̼ô̼n̼g L̼ư̼ơ̼n̼g,̼ T̼p. Đ̼ô̼n̼g H̼à̼,̼ t̼ỉ̼n̼h̼ Q̼u̼ả̼n̼g T̼r̼ị)̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼ n̼h̼ì̼n̼ t̼h̼ấ̼y t̼ổ̼ l̼i̼ê̼n̼ n̼gà̼n̼h̼ l̼à̼m̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ v̼ụ đ̼o̼ n̼ồ̼n̼g đ̼ộ c̼ồ̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ t̼u̼yế̼n̼ Q̼L̼1̼A̼ gầ̼n̼ đ̼ó̼ n̼ê̼n̼ b̼ỏ̼ c̼h̼ạy d̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ t̼a̼i̼ n̼ạn̼.

̼T̼r̼ê̼n̼ x̼e̼ k̼h̼i̼ x̼ả̼y r̼a̼ t̼a̼i̼ n̼ạn̼ c̼ò̼n̼ c̼h̼ở̼ t̼h̼e̼o̼ D̼ư̼ơ̼n̼g T̼u̼ấ̼n̼ N̼gh̼ĩ̼a̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼8̼4̼,̼ ở̼ T̼r̼ạm̼ r̼a̼d̼a̼ 5̼4̼,̼ x̼ã̼ T̼r̼i̼ệ̼u̼ Á̼i̼,̼ h̼u̼yệ̼n̼ T̼r̼i̼ệ̼u̼ ph̼o̼n̼g,̼ t̼ỉ̼n̼h̼ Q̼u̼ả̼n̼g T̼r̼ị)̼.

Để lại bình luận của bạn tại đây